Zoektips

Edurama is eenvoudig raadpleegbaar a.d.h.v. twee zoekfuncties.

1. Een eerste zoekfunctie steunt op het invullen van zoektermen.

Volgende tips kunnen u hierbij helpen:

 • Gebruik “…” om te zoeken op een exacte woordcombinatie, bv. “onderzoekend leren”.
 • Gebruik * om het einde van een zoekterm open te laten, bv. a.d.h.v. beweging* vindt u zowel beweging, als bewegingslessen, bewegingsopvoeding, enz.
 • Gebruik + om meerdere zoektermen te combineren, bv. kleuter + taal.

2. Uitgebreid zoeken maakt het mogelijk om gericht te zoeken o.b.v. informatieve items over een publicatie.

De items handelen over het thema, de praktijk en het onderzoek dat centraal staat in een publicatie. Uw zoekactie kan bestaan uit één item of een combinatie van meerdere items. A.d.h.v. de ctrl-toets kan u voor één item meerdere zoekopties selecteren. De items zijn de volgende:

 • Publicatievorm:
  Via publicatievorm kan u aangeven welke vorm van een publicatie u wenst te vinden, namelijk een artikel, boekbijdrage aan een boek en/of elektronische publicatie.
 • Status review:
  Op Edurama zijn met het oog op relevante en kwaliteitsvolle publicaties in de eerste plaats reeds gepubliceerde publicaties te vinden die op die manier reeds beoordeeld werden door experten. Via status review kan u publicaties selecteren die peer-reviewed zijn en/of gereviseerd  door een wetenschappelijke adviesraad. Peer-reviewed publicaties werden reeds gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift dat een zogenaamde impactfactor heeft. Dergelijke tijdschriften worden gekenmerkt door een peer review proces waarbij een publicatie anoniem ter beoordeling wordt voorgelegd aan collega-experten.
  Onder de noemer ‘niet-gereviseerd’ zijn publicaties te vinden die nog niet elders werden gepubliceerd, en dus voor het eerst verschijnen op Edurama. Voor publicatie op Edurama werden deze publicaties onderworpen aan een beoordeling door 2 experten, voorgedragen door de auteur van de publicatie. De beoordeling gebeurt a.d.h.v. een beoordelingsinstrument o.b.v. leesbaarheid, praktijkrelevantie en wetenschappelijke verantwoording.
 • Praktijkniveau:
  Edurama bundelt publicaties die relevant zijn voor de praktijk. A.d.h.v. praktijkniveau kan u aangeven of u op zoek bent naar een publicatie i.v.m. het microniveau van de praktijk, namelijk de leerling, leerkracht, klas … , het mesoniveau bv. de school, en/of het macroniveau, bv. i.v.m. het Vlaamse onderwijsbeleid.
 • Onderwijsniveau:
  Via onderwijsniveau kan u selecteren of u een publicatie wenst te vinden i.v.m. kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, hoger onderwijs, lerarenopleiding en/of volwassenenonderwijs.
 • Onderwijsthema:
  Bij onderwijsthema kan u kiezen tussen volgende ruime thema’s:

Praktijk en stage van studenten, bv. onderzoek met betrekking tot praktijkvorming in het brede werkveld, het concept stage, de verhouding tussen opleiding en praktijk, stagebegeleiding, werkplekleren, reflectie over praktijk, …

Vakdidactisch opleiden, bv. onderzoek met betrekking tot vakgerelateerde leer- en onderwijsprocessen, vakgerelateerde ontwikkelingspsychologische inzichten … De primaire focus is hier vakgerelateerd, maar ook ‘vakoverschrijdend’ hoort hier thuis.

Didactisch opleiden, bv. onderzoek met betrekking tot klasmanagement, metacognitieve vaardigheden, motivatie, ICT, …

Professionalisering van lerarenopleiders, bv. onderzoek met betrekking tot beoordelings- en evaluatiemethoden, integratie van onderzoek in de lerarenopleiding, onderzoeksmethoden in de context van het onderwijs, navorming voor lerarenopleiders, …

Kwaliteit en beleid met betrekking tot onderwijs, bv. onderzoek met betrekking tot leiderschap in onderwijsinstellingen, kwaliteitszorg in onderwijsinstellingen, curriculumvernieuwing, …

Samenleving en het onderwijs, bv. onderzoek met betrekking tot diversiteit van leerlingenpopulatie, zorg, ouderbetrokkenheid, partnerschap met externen, …

 • Onderwijsvakken:
  Het item onderwijsvakken maakt het mogelijk om te specifiëren in welk(e) vak(ken) u geïnteresseerd bent.  
   
 • Soort onderzoek:
  Edurama bundelt onderzoeksgebaseerde publicaties. A.d.h.v. soort onderzoek kan u selecteren welk type van onderzoek u wenst te raadplegen. In fundamenteel onderzoek staat de zoektocht naar kennis centraal: het onderzoek focust op het begrijpen van de wereld, de werkelijkheid. Bij toegepast onderzoek wordt stilgestaan bij de onmiddellijke inzetbaarheid van die kennis. Dit is het geval bij praktijk- en beleidsgericht onderzoek, respectievelijk i.f.v. de onderwijspraktijk en het -beleid. In een onderzoeksgebaseerde publicatie staat niet een bepaald onderzoek centraal, maar wordt bv. een beschouwing weergegeven over een onderwerp waarbij duidelijk verwezen wordt naar onderzoek.
   
 • Onderzoeksmethode:
  Het item onderzoeksmethode maakt het mogelijk om te focussen op de onderzoeksstrategie die centraal staat in een publicatie, namelijk op welke manier werd het onderzoek uitgevoerd:

Beschrijvende studie: In een beschrijvende studie wil de onderzoeker een toestand, gebeurtenis, fenomeen of ontwikkeling zo nauwkeurig mogelijk vastleggen door een literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek, documentenanalyse, kwalitatieve casestudie … (bv. beschrijving van de opvattingen van leraren over ouderbetrokkenheid). Het onderzoek geeft geen inzicht in het waarom van de toestand, ontwikkeling … maar biedt een stand van zaken over een onderwerp op een bepaald moment.

Associatief (vergelijkend) onderzoek: Men onderzoekt de relatie tussen verschillende verschijnselen of gebeurtenissen. Men gaat na of en in welke mate er een relatie bestaat tussen twee of meer variabelen, zonder dat men daarbij kan aangeven of er sprake is van een oorzakelijk verband. Dit is correlationeel onderzoek (bv. onderzoek naar de relatie tussen multimediagebruik en leerprestaties). In het geval van causaal-comparatief onderzoek gaat de onderzoeker een stap verder door voor een waargenomen verschijnsel of gebeurtenis op zoek te gaan naar de oorzaak of het gevolg (bv. onderzoek naar de oorzaken/gevolgen van vroegtijdig schoolverlaten). Hier wordt dus een stap verder gegaan dan bij correlationeel onderzoek.

Interventiestudie (experimenteel onderzoek): In een interventiestudie wordt het effect nagegaan van een bepaalde interventie, conditie (experimentele aanpak) op een bepaald verschijnsel (bv. onderzoek naar de invloed van herhaald hardop lezen op het leren lezen). Het onderzoek omvat minimum twee groepen: een experimentele groep die bestaat uit de proefpersonen en een controlegroep die niet deelneemt aan de interventie. Idealiter, worden beide groep willekeurig samengesteld, waardoor de groepen vergelijkbaar zijn. Het gebeurt echter dat er moet gewerkt worden met bestaande groepen (bv. klasgroepen), in dat geval spreekt men van een quasi-experimenteel onderzoek. In een dergelijk onderzoek is het mogelijk dat het effect dat gevonden wordt, te wijten is aan andere factoren dan de interventie doordat de groepen systematisch van elkaar verschillen (bv. taalsterke en -zwakke klasgroep). Experimenteel onderzoek heeft als doel algemene uitspraken te kunnen doen over een bepaalde interventie, conditie, die de experimentele groep overstijgen. Opdat dit het geval is, is het belangrijk dat het onderzoek ‘eerlijk’ is. Dit betekent dat andere factoren, dan de interventie, niet mogen variëren, zodat het eventueel verschil kan toegeschreven worden aan de interventie.

Ontwikkelingsonderzoek (ontwerponderzoek): In ontwikkelingsonderzoek staat zowel praktijkverbetering als kennisontwikkeling centraal. Op systematische wijze wordt een oplossing ontwikkeld voor een praktijkprobleem (bv. ontwikkeling van een didactisch pakket met als doel het stimuleren van de attitude van leerlingen t.o.v. techniek). De oplossing wordt systematisch onderzocht via toepassing en evaluatie van de oplossing in de praktijk. Het onderzoeksproces vertoont een cyclisch verloop waarin fasen van ontwikkelen, uitproberen en bijstellen elkaar opvolgen.

Actieonderzoek: In actieonderzoek wordt de eigen praktijk onderzocht, zodat deze kan verbeterd worden. Vanuit een onderzoeksvraag wordt op systematische en kritische wijze het eigen handelen in vraag gesteld en bijgestuurd (bv. onderzoek naar de eigen omgang met een leerling met een gedragsprobleem). Een cyclisch proces wordt doorlopen: met behulp van strategieën wordt gereflecteerd op de eigen praktijk en de context waarin dit handelen zich afspeelt. Vervolgens worden op basis van verkregen inzichten verbeteringen gepland en toegepast in de eigen praktijk. Ook over deze aanpassingen wordt gereflecteerd met het oog op een verbetering van het eigen handelen. Enz.

Bronnen:

Clarebout, G., Torbeyns, J. (2012). Methoden en technieken van kwaliteitsvol praktijkgericht onderzoek. Verkregen op 7 mei, 2014 via School of Education, KULeuven, http://schoolofeducation.eu/nieuwsenagenda/afgelopen-evenementen/zomerschoolpo-sessie5-geraldineclarebout.pptx

Tromp, J.H.M., Rietmeijer, E.F.H. (2001). De aanpak van onderzoek. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.